ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซิลเวอร์สตาร์

ก้าวไทยา เคล้าเครือ
จรุงทิพย์ ฉุ้นประดับ
เจนจิรา ศรียาบ - ศุภกร หล้าติ๊บ
ชัชชญา โสภาลักษณ์
ณัฐหทัย เกาะเกตุ
ทอปัด หาญรบ
ธนศร คำฟอง
ธนิตา ชิตรัตน์
นันท์นภัส แสงมณี
น้ำผึ้ง พรหมเทพ
ประพีร์ เกิดวงศ์อุไร
ประภาพร สังข์สนธิ์
ปรัชญา ชัยศิริวัฒนานุกูล
ปวิตร อรุณเเก้ว
ยุพิน จันทรเสโน
รมล๊ะ ยาวาหาบ - ภาคภูมิ สุขพงษ์
วรฤทธิ์ ตรียานุรักษ์
วราลักษณ์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ - ธนพัฒน์ พรามน้อย
วิไล ขันชัย - เสน่ห์ กิ่มเกลี้ยง
สุวิรัตน์ ค้ำมุ้ย
อรุณ ชาติรัตนรักษ์
อุดม ศรีสวัสดิ์